Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

Zdrowe żywienie

W ostatnim czasie nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pt.: „Zdrowe żywienie – mądre myślenie”.
Głównym celem realizacji zadania publicznego pn. "Zdrowe żywienie - mądre myślenie" było wykształcenie wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych poprzez poszerzenie wiedzy na temat zdrowych i szkodliwych produktów spożywczych oraz wzmacnianie czynników chroniących przed prowadzeniem niezdrowego stylu życia.
We wszystkich klasach zajęcia przebiegły standardowo wg scenariuszy zajęć, młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach. Dla szkoły przygotowano raport z ewaluacji zajęć profilaktycznych potwierdzający pozytywny efekt podjętych działań. Pod wpływem warsztatów profilaktycznych zwiększyła się wśród uczniów wiedza na temat zdrowia, zdrowej żywności oraz żywności przetworzonej, a także szkodliwości jedzenia przetworzonej i niezdrowej żywności. Ponadto uczniowie poznali i utrwalili zasady prowadzenia zdrowego stylu życia wolnego od niezdrowej żywności i używek kształtując tym samym postawy prozdrowotne.

Realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów:

Każde spotkanie trwało 90 minut. Scenariusze zajęć dopasowano do grupy wiekowej uczniów.
Podczas warsztatu uczestnicy poznali definicję zdrowia i żywności przetworzonej, wymieniając produkty kojarzone z tą kategorią artykułów. Za sprawą odpowiednio przystosowanych do wieku i możliwości poznawczych ćwiczeń aktywizujących i materiałów filmowych podejmowali dyskusję na temat zdrowia, propagując zdrowy tryb życia.
Warsztaty realizowane były w duchu profilaktyki pozytywnej. Oznacza to, że poza dostarczeniem wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z niezdrowym odżywaniem i prowadzeniem niezdrowego stylu życia, skupiały się na budowaniu zasobów chroniących. Formuła warsztatów zakłada aktywne uczestnictwo uczniów w warsztacie, samodzielne wyciąganie wniosków i wykorzystanie procesu edukacji rówieśniczej w zmianie postaw i zachowań na konstruktywne. Podczas zajęć wykorzystywano dynamiczne prezentacje Prezi oraz materiały filmowe.

Przeprowadzenie badań ankietowych „przed i po”, sporządzenie raportu z ewaluacji.

Badania uczniów przeprowadzono metodą audytoryjną, przy użyciu narzędzia CORIGO. Jest to jedyne narzędzie do pracy badawczej w placówkach oświatowych rekomendowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE).
Konstrukcja narzędzia gwarantuje kompletność pozyskiwanych od każdego ucznia danych. Wyniki ankiet zostały zebrane w sposób pozwalający zachowań anonimowość. Na podstawie otrzymanych wyników dla naszej szkoły został sporządzony i przekazany raport z ewaluacji zajęć warsztatowych.

Uczniowie mogą dołączyć do internetowej społeczności i wzajemnie inspirować się do pozytywnych działań: www.facebook.com/profilaktykapozytywna

Nadina Maksym

 

{gallery rows=2 cols=3 width=170 alignment=center}zdjecia/2019_2020/zywienie{/gallery}